ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ.. “ರೀ, ನೀವೇನಾದ್ರು ನಕ್ರಾ..!?”

ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ.. “ರೀ, ನೀವೇನಾದ್ರು ನಕ್ರಾ..!?”

ಅವಳಂದ್ಳು “ಹೋಗಲೋ, ಇದೇ ಆಯ್ತು ನಿನ್ ನಕ್ರ..”